CAT และ East Water ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงฯด้านการศึกษาและการบริหารจัดการน้ำใน Digital Park Thailand

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและการบริหารจัดการน้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม น้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ Read more…

CAT ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

นายสมศักดิ์ พึ่งธรรมเกิดผล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO) ในการเข้ารับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน โครงการ Digital park Thailand ณ ห้องประชุม Teleport ศูนย์โทรคมนาคมศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561