บูธนิทรรศการ THAILAND GO DIGITAL แนะนำโครงการ Digital Park Thailand และ Big Data Analytics Sandbox by CAT

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ THAILAND GO DIGITAL ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561 โดย CAT ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA จัดบูธแนะนำโครงการ Digital Park Thailand ผ่านโมเดลจำลองขนาดใหญ่ของโครงการมาจัดแสดง เพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (Economic Cluster) อาณาจักรใหม่ของกลุ่มเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัล และการลงทุน (Business Digital Innovation) แห่งแรกของประเทศไทย รวมถึงการนำเสนอ Big Data Analytics Sandbox by CAT จำลองกระบวนการวิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างมากมายบนโลกยุคดิจิทัล ณ ห้องไปรษณีย์ภิรมย์ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

Categories: News