บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานโครงการ Digital Park Thailand ที่ศรีราชา จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดย คุณวินัย อยู่รุ่ง (ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก) ได้ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 10 ท่าน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานโครงการ Digital Park Thailand ที่ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อขอทราบแนวคิดการพัฒนา EECd (Digital Park Thailand) รวมถึงความเชื่อมโยงของ EECd กับภาคการเกษตร เพื่อจะนำไปประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้มี คุณวรพรรณ อย่างธารา และคุณต่อศิลป์ ตันเจริญ (คณะบริหารโครงการฯ) เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีทีมจากบริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณพรชัย เลาหกุลเวทิต(Customer Relationship Manager)ให้การบรรยายเกี่ยวกับ smart farming and agriculture ให้กับทางคณะอีกด้วย

Categories: News