งานสัมมนา( Market Sounding) ณ ห้อง Cattleya 1 โรงแรม รามา การ์เดนท์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดำเนินงานโครงการ Digital Park Thailand ได้จัดงานสัมมนา( Market Sounding) ขึ้นโดยมีนายขจิต จิตรสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร เป็นประธาน งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวคิดและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้กับโครงการฯ เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างสูงสุดต่อไป ทั้งนี้ บมจ กสท โทรคมนาคม ได้เชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ มาร่วมรับฟังข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการฯ และยังมีช่วงถามตอบข้อสงสัยต่างๆเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจและรับทราบรายละเอียดโครงการฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน งานดังกล่าวจัดขึ้น Read more…

คณะสื่อมวลชนไทยและจีน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ Digital Park Thailand อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนายขจิต จิตรสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA และดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDAให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทยและจีน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) Read more…

The Eastern Economic Corridor (EEC): Taking Off

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้าร่วมการนำเสนอ โครงการ Digital Park Thailand ให้แก่คณะผู้แทนทางการทูตและกงสุลที่ประจำการในประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน “The Eastern Economic Corridor (EEC) : Taking Off” โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม Read more…