เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้าร่วมการนำเสนอ โครงการ Digital Park Thailand ให้แก่คณะผู้แทนทางการทูตและกงสุลที่ประจำการในประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน “The Eastern Economic Corridor (EEC) : Taking Off” โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นผู้บรรยายสรุป โดย CAT ได้ร่วมออกบูธแนะนำโครงการ Digital Park Thailand ศูนย์กลางการลงทุน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อให้คณะผู้แทนฯ แต่ละประเทศ ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนนักลงทุนของประเทศตนเอง งานจัดขึ้น ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ

Categories: News