เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดำเนินงานโครงการ Digital Park Thailand ได้จัดงานสัมมนา( Market Sounding) ขึ้นโดยมีนายขจิต จิตรสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร เป็นประธาน งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวคิดและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้กับโครงการฯ เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างสูงสุดต่อไป ทั้งนี้ บมจ กสท โทรคมนาคม ได้เชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ มาร่วมรับฟังข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการฯ และยังมีช่วงถามตอบข้อสงสัยต่างๆเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจและรับทราบรายละเอียดโครงการฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Cattleya 1 โรงแรม รามา การ์เดนท์ กรุงเทพฯ

Categories: News