เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะนิสิตและอาจารย์ จากหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 90 คน ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ Digital Park Thailand ที่ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ กลยุทธ์ทางการตลาด และการบริหารองค์กร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ เป็นผู้นำคณะนิสิตดังกล่าว ทั้งนี้คุณวรพรรณ อย่างธารา และคุณต่อศิลป์ ตันเจริญ คณะทำงานบริหารโครงการ Digital Park Thailand เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับโครงการฯ ให้กับคณะนิสิตและอาจารย์

Categories: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *