ภาพบรรยากาศจากงานประชุมรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 2

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้จัดงานการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 สำหรับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ณ ห้องประชุมสุขุมวิท 2 ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ NGDC และ NBN  Read more…

ประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)

ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) โดยมีนางสิริมา จิรกิจธนา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดงาน โดยโครงการ Digital Park Thailand เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่จะส่งเสริมด้านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและผลักดันการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ Read more…

CAT จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับโครงการ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Digital Park Thailand

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นประธานเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับโครงการ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ “ดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์” (Digital Park Thailand) หนึ่งในโครงการสำคัญภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 พร้อมปาฐกถาพิเศษโดย นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ประธานคณะทำงานโครงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เกี่ยวกับบทบาทและความพร้อมของภาครัฐในการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ โดยมีองค์กรเอกชนไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมาก อาทิ กลุ่มนักลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Read more…

คณะนิสิตและอาจารย์ จากหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมโครงการ Digital Park Thailand

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะนิสิตและอาจารย์ จากหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 90 คน ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ Digital Park Thailand ที่ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ กลยุทธ์ทางการตลาด และการบริหารองค์กร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ เป็นผู้นำคณะนิสิตดังกล่าว ทั้งนี้คุณวรพรรณ อย่างธารา และคุณต่อศิลป์ ตันเจริญ คณะทำงานบริหารโครงการ Digital Park Thailand เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับโครงการฯ ให้กับคณะนิสิตและอาจารย์

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 1 โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)

การรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 1 โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) วันอังคารที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง บอลรูม 1-2 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท   รายละเอียดการจัดงานhttp://digitalparkthailand.org/wp-content/uploads/2018/08/20180820MarketSound1.pdf ลงทะเบียน (Register)https://goo.gl/Kp3d4d  หมายเหตุ ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้โดยลงทะเบียนที่บริเวณหน้างาน QR Code (Register) เอกสารประกอบการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน(market sounding) โครงการ Read more…

งานสัมมนา( Market Sounding) ณ ห้อง Cattleya 1 โรงแรม รามา การ์เดนท์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดำเนินงานโครงการ Digital Park Thailand ได้จัดงานสัมมนา( Market Sounding) ขึ้นโดยมีนายขจิต จิตรสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร เป็นประธาน งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวคิดและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้กับโครงการฯ เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างสูงสุดต่อไป ทั้งนี้ บมจ กสท โทรคมนาคม ได้เชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ มาร่วมรับฟังข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการฯ และยังมีช่วงถามตอบข้อสงสัยต่างๆเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจและรับทราบรายละเอียดโครงการฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน งานดังกล่าวจัดขึ้น Read more…

คณะสื่อมวลชนไทยและจีน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ Digital Park Thailand อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนายขจิต จิตรสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA และดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDAให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทยและจีน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) Read more…