คณะนิสิตและอาจารย์ จากหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมโครงการ Digital Park Thailand

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะนิสิตและอาจารย์ จากหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 90 คน ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ Digital Park Thailand ที่ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ กลยุทธ์ทางการตลาด และการบริหารองค์กร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ เป็นผู้นำคณะนิสิตดังกล่าว ทั้งนี้คุณวรพรรณ อย่างธารา และคุณต่อศิลป์ ตันเจริญ คณะทำงานบริหารโครงการ Digital Park Thailand เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับโครงการฯ ให้กับคณะนิสิตและอาจารย์

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 1 โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)

การรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 1 โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) วันอังคารที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง บอลรูม 1-2 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท   รายละเอียดการจัดงานhttp://digitalparkthailand.org/wp-content/uploads/2018/08/20180820MarketSound1.pdf ลงทะเบียน (Register)https://goo.gl/Kp3d4d  หมายเหตุ ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้โดยลงทะเบียนที่บริเวณหน้างาน QR Code (Register) เอกสารประกอบการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน(market sounding) โครงการ Read more…

งานสัมมนา( Market Sounding) ณ ห้อง Cattleya 1 โรงแรม รามา การ์เดนท์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดำเนินงานโครงการ Digital Park Thailand ได้จัดงานสัมมนา( Market Sounding) ขึ้นโดยมีนายขจิต จิตรสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร เป็นประธาน งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวคิดและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้กับโครงการฯ เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างสูงสุดต่อไป ทั้งนี้ บมจ กสท โทรคมนาคม ได้เชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ มาร่วมรับฟังข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการฯ และยังมีช่วงถามตอบข้อสงสัยต่างๆเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจและรับทราบรายละเอียดโครงการฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน งานดังกล่าวจัดขึ้น Read more…

คณะสื่อมวลชนไทยและจีน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ Digital Park Thailand อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนายขจิต จิตรสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA และดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDAให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทยและจีน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) Read more…

The Eastern Economic Corridor (EEC): Taking Off

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้าร่วมการนำเสนอ โครงการ Digital Park Thailand ให้แก่คณะผู้แทนทางการทูตและกงสุลที่ประจำการในประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน “The Eastern Economic Corridor (EEC) : Taking Off” โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม Read more…

CAT ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานโครงการ Digital Park Thailand ที่ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดย คุณวินัย อยู่รุ่ง (ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก) ได้ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน Read more…

บูธนิทรรศการ THAILAND GO DIGITAL แนะนำโครงการ Digital Park Thailand และ Big Data Analytics Sandbox by CAT

บูธนิทรรศการ THAILAND GO DIGITAL แนะนำโครงการ Digital Park Thailand และ Big Data Analytics Sandbox by CAT ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Read more…

คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศและไซเบอร์ กระทรวงกลาโหม และ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (East Water) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศและไซเบอร์ กระทรวงกลาโหม และ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (East Water) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถานีดาวเทียม และสถานีเคเบิลใต้น้ำ ศูนย์โทรคมนาคมศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นายสมศักดิ์ พึ่งธรรมเกิดผล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้การต้อนรับ คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศและไซเบอร์ กระทรวงกลาโหม และ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด Read more…

สัมมนา “Roadshow for the Eastern Economic Corridor of Thailand”

                  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) พร้อมด้วย นางสาวอารีย์ งามศิริพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) และ ดร.สุมาวสี ศาลาสุข ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเขตนวัตกรรมดิจิทัล (DEPA) เดินทางไปยังเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อจัดการสัมมนา “Roadshow Read more…