CAT และ East Water ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงฯด้านการศึกษาและการบริหารจัดการน้ำใน Digital Park Thailand

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและการบริหารจัดการน้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม น้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ Read more…

CAT ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

นายสมศักดิ์ พึ่งธรรมเกิดผล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO) ในการเข้ารับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน โครงการ Digital park Thailand ณ ห้องประชุม Teleport ศูนย์โทรคมนาคมศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  

กรมธนารักษ์และคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการ Digital Park Thailand

กรมธนารักษ์และคณะ เข้ารับฟังบรรยายสรุปของโครงการ Digital Park Thailand และเข้าชมพื้นที่จริง ณ ศูนย์โทรคมนาคมศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 23-25 มิ.ย. 60

CAT Network Showcase 2017

CAT Network Showcase 2017 แนวคิด Thailand 4.0 Let’s Rock วันที่ 20 ก.ย.60 ที่ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 @ พารากอน

การทำประชาพิจารณ์โครงการ Digital Park Thailand

CAT Telecom จัดทำประชาพิจารณ์โครงการ Digital Park Thailand ร่วมกับชุมชนเทศบาลแหลมฉบัง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.-12.00 น. Download ข้อมูลนำเสนอสำหรับประชาพิจารณ์ รูปภาพบรรยากาศงานประชาพิจารณ์โครงการ Digital Park Thailand

รายงานการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้ง Digital Park Thailand

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ ได้มีมติให้เห็นชอบต่อหลักการและแนวทางการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงฯ) จัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงจัดทำแผนแม่บทการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ในการนี้ กระทรวงดีอีได้กำหนดการจัดทำการศึกษาออกเป็น ๒ ระยะ กล่าวคือ ระยะที่ ๑ การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และ ระยะที่ ๒ แผนแม่บทการดำเนินงานขับเคลื่อน การออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง การบริหารจัดการพื้นที่ และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด Read more…