ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดการเปิดและปิดรับซองข้อเสนอ ในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดและปิดรับซองข้อเสนอในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล Notification of change of the bid submission date: Digital Park Thailand project